หุ้นส่วนและผู้สนับสนุน

หน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุน

เจ้าภาพสถานที่

หน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน

หุ้นส่วนสื่อ

   

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด